ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย

             รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นางสาวมาเรีย เดล การ์เมน โมเรโน ไรย์มุนโด เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวานนี้

ในโอกาสนี้

 

เอกอัครราชทูตสเปนฯได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน๒ ประเด็นหลัก ได้แก่

                                ประเด็นแรก สืบเนื่องจากสเปนเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในลำดับต้นๆของโลก โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศถึงปีละกว่า ๖๐ ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล โดยจุดแข็งของสเปนในการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว คือ สเปนมีระบบการจัดการศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในสถานที่ทำงานจริง และนักเรียนที่จบแล้วมีการจ้างงานสูง ซึ่งฝ่ายสเปนพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องดังกล่าวกับฝ่ายไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาจัดส่งผู้แทนเดินทางไปสเปนเพื่อศึกษาแนวทางดังกล่าว โดยอาจขยายความร่วมมือเป็นในลักษณะ Training the Trainer ต่อไปในอนาคต

                         ประเด็นที่สอง : ปัจจุบันไทยและสเปนได้ร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาสเปนในระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ โดยนำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในสเปนมาสอนภาษาสเปนในมหาวิทยาลัยของไทย ๓ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำลังจะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ อาจขยายความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนภาษาสเปนต่อไป

ในการนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ข้อเสนอของเอกอัครราชทูตสเปนฯ สอดคล้อง    

กับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี (dual system) โดยให้นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนพร้อมกับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสามารถเข้าทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกงาน ทั้งนี้จะได้แจ้งในการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน จะได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาขยายความร่วมมือตามข้อเสนอของเอกอัครราชทูตสเปนต่อไป

                               ******************************************                              

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. / ข้อมูล

ศศิพิชญ์/สรุป, กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.