ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากร รายการ “อนาคตเมืองไทย” ทาง NBT

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากร รายการ “อนาคตเมืองไทย” ทาง NBT

๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ อนาคตเมืองไทยออกอากาศเวลา ๒๑.๐๐น. ๒๑.๓๐ น. เรื่อง “การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ” โดยมีนางสาวจิราภา สีตาบุตร เป็นพิธีกรรายการ

                ดร.สุทธศรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในรายการว่า การจัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘
มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้
นำเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับโล่รางวัลณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๗๗๙ คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน ๕๕๔ คนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน ๒๒๕ คน (แบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านศิลปะและดนตรี ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กในปีนี้ว่า ความรู้  คู่คุณธรรม นำสู่อนาคตซึ่งมีความหมายคือ ความรู้ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเล่าเรียนให้ทันกันได้ และเป็นบ่อเกิดของทุกอย่าง  คุณธรรม คือสิ่งที่ดี ที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ซึ่งคุณธรรมจะเป็นบ่อเกิดของจริยธรรม ทั้งคุณธรรมในระดับองค์กร ระดับประเทศ โดยเริ่มจากตัวเอง ครอบครัว ประเทศ และสังคม ก็จะทำให้สังคมมีคุณธรรมจริยธรรม อนาคต หมายถึง สิ่งที่เราจะเป็นในวันข้างหน้า ซึ่งวันข้างหน้าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาอีกมาก การเริ่มต้นในการพัฒนาเหล่านั้น ต้องเตรียมตัวเอง เตรียมทรัพยากรมนุษย์ คนไทยทุกคน เด็กไทยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีหน่วยงานหลายส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการผลิตคน ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่จะสามารถไปสู่อนาคตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพคือจะต้องเข้มแข็งทั้งกายและใจ

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่ออีกว่า ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ จะจัดกิจกรรม ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา มาเป็นประธาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการจัดงานวันเด็กภายใต้แนวคิด “Kid’s Funtasia” โดยการนำจินตนาการของเด็กที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ โลกจิตนาการ การผจญภัยและโลกแห่งความสนุกสนาน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สร้างความมีวินัย ความสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ นำสู่การพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามัคคี มีความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                ด้าน นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวเสริมถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน ภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถ สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนได้ เพื่อสร้างโอกาสให้ตนเองสามารถทำงานในประเทศเพื่อน บ้านได้ด้วย ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

                นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ได้มีการบูรณาการ สอดแทรก พัฒนาพลเมืองไทยให้มีจิตสำนึกในค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้คนไทยรู้ภาษา มีความสามารถ มีความขยัน อดทนมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ต้องการให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักและพร้อมที่จะเรียนรู้ ดำรงชีวิตเป็นพลเมืองของอาเซียนในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ

                รวมถึงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ พลเรือเอก ณรงค์พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายโดยยึดหลักการทำงานที่มุ่งเน้นในเรื่อง เข้าใจ รู้ภาษา พัฒนาสัมพันธ์ เท่าทันเทคโนโลยีสอดคล้องกับนโยบายของ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

                ในช่วงท้ายรายการ นายกมล ศิริบรรณ ได้กล่าวเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้นกับกิจกรรมที่ท้าทาย พร้อมรับของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย

*************************************

                                                                                                                                                กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.