ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากร รายการโทรทัศน์ “ถอดสลักข่าว”

ข่าว ศธ.360 องศา 07 สิงหาคม 2557

๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถอดสลักข่าว เรื่อง “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยมีนางสาวจิรภา สีตาบุตร เป็นพิธีกรรายการ ออกอากาศ เวลา ๒๑.๐๐ น. - ๒๑.๒๕ น.

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน กล่าวว่า ภายในเดือนสิงหาคมของปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการมี ๓ กิจกรรมสำคัญที่ ศธ. ต้องดำเนินการ ได้แก่ ๑) การจัดงานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน  ๒) การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ และ ๓) การจัดประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก

ปลัด ศธ. กล่าวต่ออีกว่า ศธ.ได้กำหนดจัดงานเทิดไท้ พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งให้ข้าราชการครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาของ ศธ. ตลอดจนผู้ปกครองและกลุ่มเครือข่ายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

การจัดงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนกลาง จะจัดขึ้นบริเวณรอบ ศธ. ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โดยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๑๙ น. จะจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณเวทีใหญ่ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะเปิดให้มีการถวายพระพรชัยมงคลในบริเวณงาน รวมทั้งการถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.moe.go.th นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การให้บริการกับประชาชนผู้มาร่วมงาน การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักศึกษา และการแสดงบนเวทีจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในระหว่างการจัดงานทุกวันจะจัดให้มีการฉายหนังกลางแปลง ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรและภาพยนตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ๓ เรื่อง วันละ ๑ รอบ เริ่มเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวง

                ในโอกาสนี้ ปลัด ศธ.กล่าวถึงกิจกรรมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ชื่องานว่า งานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ภายใต้คำขวัญ สามัคคีปรองดอง สันติสุขยั่งยืนระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสนับสนุนเครือข่ายการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในส่วนภูมิภาคให้กว้างขวาง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่   ยุวกาชาด ในการปฏิบัติตนตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด และส่งเสริมความร่วมมือ สัมพันธภาพอันดีระหว่างหมู่ยุวกาชาดในส่วนภูมิภาค ที่ได้บูรณาการกิจกรรมยุวกาชาดเข้ากับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้มีการขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ กิจกรรมการจัดประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก

                           ปลัด ศธ.กล่าวว่า ศธ. ในนามของรัฐบาลไทย ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก (APREC : Asia-Pacific Regional Education Conference) ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าด้านการพัฒนาการศึกษา และร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาในอนาคตภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก ๔๗ ประเทศ ผู้แทนสำนักงานยูเนสโกจากภูมิภาคต่างๆ และผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๔๐๐ คน ทั้งนี้ ในวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อปวงชนในระดับภูมิภาค และการศึกษาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยจะมีการอภิปรายและรับรองแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของการศึกษาในอนาคต รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะของภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕

*************************************

                                                                                                                                วิมลรัตน์ / ข่าว กิตติกร / ภาพ

                                                                                                          กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>