ปรับโฉมเด็ก กศน.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ขั้นพื้นฐานสู่ภาคอาชีวศึกษาและการมีงานทำ โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายศรีชัยพร ประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ผู้บริหาร ศธ. ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน. อย่างรอบด้าน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับภาพลักษณ์ของผู้เรียน กศน. ที่มีมิติแตกต่างกัน เพราะเรื่องของบุคลิกภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำงาน การพบปะเมื่อแรกเห็นจะเกิดความประทับใจกันนั้น ยังต้องอาศัยทั้งทักษะการวางตัว และการรักษาภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย ของผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 440 คน ที่ได้รับโอกาสอันดีครั้งนี้ ซึ่งหวังว่าหลังจากผ่านการอบรมแล้ว จะได้นำความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ หรือประสบการณ์ดี ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ให้เป็นภาษาที่สองรองจากภาษาไทย รวมทั้งภาษาประเทศเพื่อนบ้าน พร้อม ๆ ไปกับการเร่งพัฒนาครูซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยจะใช้งบเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ทันการเรียนการสอนในเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

“ขอให้ผู้เรียน กศน.จงภาคภูมิใจในตัวเอง และมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ เพราะเราเป็นกำลังคนที่สำคัญของประเทศ และการศึกษาก็เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ โดยที่ผ่านมา มีผู้เรียน กศน. แล้วประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นจำนวนมาก อาทิ คุณสุนทร วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บิดาของ รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งได้รับโอกาสเรียน กศน. ทำให้มีงานทำและได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น ดังนั้นขอให้ทุกคนมั่นใจในตัวเอง และเรียนรู้ทุกอย่างด้วยความสุข” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
18/8/2562