ปรับลดการทดสอบ O-Net

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับศาสตราจารย์กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร สทศ., รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร สทศ. เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุม สทศ. 3 ชั้น 35 อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการบริหาร สทศ.

รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุมหารือว่า จากการตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับ สทศ.  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ สทศ.พิจารณาเรื่องการปรับลดจำนวนวิชาสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากเดิม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และพิจารณาว่าควรจัดสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือไม่ ให้มีความเหมาะสม

ต่อมา สทศ.ได้รายงานว่า ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เห็นควรให้นำเสนอ รมว.ศึกษาธิการพิจารณา จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้

ที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีมติเห็นควรให้มีการปรับลดการสอบ O-NET จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น 5 กลุ่มสาระหลัก ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สุขศึกษา-พลานามัย ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เห็นควรให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ โดย รมช.ศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) ก็มีความเห็นสอดคล้องกันในประเด็นดังกล่าว

สำหรับการเริ่มดำเนินการจัดสอบ O-NET ใน 5 กลุ่มสาระหลักที่หลายฝ่ายให้ความเห็นว่าควรจะแจ้งล่วงหน้า 3 ปีเพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมตัว จากการหารือในวันนี้มีความเห็นว่า ในแง่ของกฎหมายและระเบียบ ไม่มีข้อที่บ่งบอกว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวจะต้องแจ้งล่วงหน้า 3 ปี และไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องแจ้งล่วงหน้า 3 ปี เนื่องจากเพิ่งมีการสอบ O-NET ของปีการศึกษา 2557 ไม่นานมานี้ ดังนั้นหากมีการประกาศให้ปรับลดจำนวนวิชาสำหรับการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558 ที่จะมีการจัดสอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 สทศ.ก็จะสามารถดำเนินการได้ในทันที โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กมล รอดคล้าย) ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการบริหาร สทศ.ก็ยืนยันแล้วว่าสามารถทำได้ และรับที่จะไปดำเนินการในเรื่องของการเตรียมสถานศึกษาให้จัดสอบ O-NET ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการใช้ผลการสอบ O-NET มาประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ (Admissions) ซึ่งในเรื่องนี้ สทศ.เสนอแนะว่าควรจะมีการหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเริ่มดำเนินการสอบ O-NET เพียง 5 กลุ่มสาระหลักในปีการศึกษา 2558 ซึ่งก็ได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวและอาจจะมีการหารือผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่ความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการและ สทศ.ก็คือ จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
25/2/2558