ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการ สืบสานวัฒนธรรมไทย

 

ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการ สืบสานวัฒนธรรมไทย

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประเพณีสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 9เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้อาวุโสทุกร่วมงาน ซึ่งการจัดงานรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามเทศกาล และเป็นการจรรโลงรักษาวัฒนธรรมไทย อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้ใหญ่ และผู้ที่เคารพนับถือภายใต้ชื่องาน ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.