ประเทศไทยเฮ คว้ารางวัลครั้งแรก ฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ

ประเทศไทยเฮ คว้ารางวัลครั้งแรก ฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ

          ประเทศไทย คว้าเหรียญรางวัล เป็นครั้งแรกจากการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ International Young Physicists’ Tournament (IYPT) ครั้งที่ 30 โดยการแข่งขันแบ่งเป็นการแข่งเพื่อเก็บคะแนนจำนวน 5 ยก ทีมประเทศไทย สามารถทำคะแนนรวมได้เท่ากับ 184.4 จัดอยู่ในลำดับที่ 11 ซึ่งเป็นคะแนน และลำดับเดียวกันกับประเทศออสเตรีย ทำให้ทีมประเทศไทยคว้าเหรียญรางวัล เหรียญทองแดง ให้กับประเทศไทยได้เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2554 ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

          จากภาพ ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี (ที่ 5 กลาง) รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน International Young Physicists’ Tournament (IYPT) ครั้งที่ 30 ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ พิธีส่งจัดที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560

          ผู้แทนประเทศไทยและอาจารย์ผู้นำทีมไปแข่งขัน International Young Physicists’ Tournament (IYPT) ครั้งที่ 30 มีดังนี้ ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.นฤทธิ์ ตรีอำนรรค อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นายธีธัช วงษ์วานิช นายเปมกิตติ ปุกทะเล นายสราวุฒิ สิรโฆษิต จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง นายภูมิ สิริวิบูลย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นางสาววารี เศรษฐพรรค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และ ผศ.ดร.นิรุต ผุสดี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรรมการอิสระ

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/85161