ประชุม ODOS

ภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/jan/025.html

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

  • เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

เนื่องจากผลการสอบคัดเลือกผู้รับทุนในรุ่นที่ 4 มีทุนการศึกษาคงเหลือจำนวน 1,619 ทุน ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมเห็นชอบต่อแนวทางการดำเนินงานรุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ซึ่งมีหลักการสำคัญ ดังนี้

1. การจัดสรรทุนให้คงไว้ตามหลักการเดิมของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน คือ ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจน ครอบครัวมีรายได้น้อย

2. ให้ทุนแก่ผู้ที่เรียนดี และมีความประพฤติดี

3. ให้ศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย สายสามัญ สายอาชีพ ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ผู้นำ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา และสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ เป็นต้น

4. กระจายทุนที่จะจัดสรรให้ได้อย่างน้อยอำเภอละ 1 ทุน

ที่ประชุมชี้แจงว่า เหตุที่จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกมีจำนวนน้อย ได้ทราบจากการสอบถามผู้สอบว่าเป็นเพราะข้อสอบยาก และเกณฑ์การคัดเลือกค่อนข้างสูง คือมีการกำหนดเกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สำหรับทุนประเภท 1 ที่จะมอบให้แก่ผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี ได้มีผู้สมัครจำนวนมาก แต่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ เนื่องจากข้อสอบยาก และการคัดเลือกทุนประเภท 2 ที่เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว ทำให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่มาจากสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและสถานศึกษาขนาดใหญ่

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ไม่สามารถผ่านการคัดเลือกในโครงการดังกล่าวได้ เพราะติดข้อจำกัดตามมติ ครม.ที่ได้กำหนดไว้ คือ วิธีการคัดเลือกที่ใช้ข้อสอบกลางที่มีทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และต้องให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จึงจะมีโอกาสเข้ารับการสัมภาษณ์ หากต้องการให้เด็กอาชีวศึกษาได้รับทุน จะต้องเสนอเรื่องเข้ามติ ครม.ใหม่ โดยเสนอเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้แก่ 1) ผลการเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 2) มีมีทักษะอาชีพในสาขาที่จะศึกษาต่อ 3) เป็นคนดี และ 4) มีความคิดสร้างสรรค์ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องการมากในผู้เรียนอาชีวศึกษา

ในส่วนของวิธีการคัดเลือกจะมีทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งแตกต่างจากมติ ครม.เดิม คือ 1) ไม่ต้องจำกัดรายได้ เพราะเด็กอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว 2) ดูจังหวัดที่เรียนเป็นฐาน เรียนที่ไหนก็คัดเลือกจากที่นั่น 3) วิธีการคัดเลือกจะไม่ใช้ข้อสอบกลางที่เป็นแบบปรนัย แต่จะใช้วิธีการดูจากคะแนน GPA 4) มีการประเมินทักษะอาชีพในสาขาที่เรียน 5) ให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ต้องการสมัครรับทุนทุกคนส่ง Portfolio เพื่อแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานและอาชีพของตนเอง และมีความเป็นคนดีอย่างไรบ้าง 6) การสอบสัมภาษณ์

ในการคัดเลือกจะเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่ดูคะแนน และจะใช้เกณฑ์กลางที่ใช้เป็นการประเมินระดับประเทศ และจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่ได้รับทุนในเรื่องภาษา วัฒนธรรมและความรู้พื้นฐานของประเทศที่จะไป ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็จะประสานกับประเทศที่เก่งในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อจะส่งเด็กไปศึกษาต่อ

รมว.ศธ.กล่าวว่า การที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนเพียงหลักสิบ ต้องมาช่วยกันคิดว่าปัญหาคืออะไร เด็กที่มีฐานะยากจนจะมีศักยภาพความสามารถที่จะไปเรียนได้ไหม หากมีศักยภาพที่จะไปเรียนได้ ก็ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อให้เด็กสามารถไปเรียนได้ ในเวลานี้มีมติ ครม.ที่กำหนดว่าให้ใช้ข้อสอบกลาง และจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งทุนประเภท 1 และทุนประเภท 2 ที่ไม่สามารถแยกสอบได้ ส่วนเรื่องการกำหนดให้ผู้สอบต้องสอบผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สามารถแก้ไขได้โดยการออกข้อสอบให้ง่ายขึ้น และการออกข้อสอบจะต้องคำนึงถึงการส่งเสริมเด็กผู้มีศักยภาพที่จะเรียนได้ให้ได้ไปเรียนมากขึ้น

เห็นชอบเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะ โดยให้เสนอ ครม.พิจารณาปรับกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการครั้งต่อไป

จากผลการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทุนในรุ่นที่ 4 ซึ่งยังมีทุนการศึกษาคงเหลือ จำนวน 1,619 ทุน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการอาชีวศึกษา และเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา ที่ประชุมได้มีมติในการดำเนินการครั้งต่อไป โดยให้เน้นกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของอำเภอ/เขต มีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น และมีทีมงานดูแลและเยี่ยมนักเรียนทุนเป็นระยะ

2. กลุ่มผู้เรียนสายอาชีพ ให้ไปเรียนต่างประเทศในสาขาอาชีพที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างกำลังคนในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยกำหนดประเทศและสาขาวิชาที่ต้องการให้ไปศึกษา

3. กลุ่มผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ดนตรี กีฬา ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อสร้างผู้นำในสาขาวิชาต่างๆ

ทั้งนี้ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้รับมอบหมายจาก รมว.ศธ.ให้หารือกับสำนักนิติการ สป. เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีแล้ว จากการหารือปรากฏว่า หากต้องการปรับในเรื่องของกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

รับทราบผลการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 2,762 คน จำแนกเป็น รุ่นที่ 1 จำนวน 921 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 915 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 689 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 237 คน โดยมีข้อมูลในปัจจุบันของแต่ละรุ่น ดังนี้

นักเรียนทุนรุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศไทยตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด รวมทั้งหมด 808 คน แบ่งเป็นในประเทศไทย จำนวน 325 คน และต่างประเทศ จำนวน 483 คน มีนักเรียนพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนทุนด้วยสาเหตุต่างๆ จำนวน 46 คน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุนในปี 2554 มีนักเรียนที่เหลือ จำนวน 67 คน ศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว

นักเรียนทุนรุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศไทยตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดแล้ว รวมทั้งหมด 735 คน แบ่งเป็นในประเทศไทย จำนวน 218 คน และต่างประเทศ จำนวน 517 คน กำลังศึกษา จำนวนทั้งหมด 149 คน แบ่งเป็นศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 87 คน และในประเทศไทย จำนวน 62 คน มีนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนด้วยสาเหตุต่างๆ จำนวน 31 คน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุนในปี 2556 มีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 149 คน ศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว

นักเรียนทุนรุ่นที่ 3 กำลังศึกษาอยู่จำนวน 689 คน แบ่งเป็นในประเทศไทย 152 คน และในต่างประเทศ 537 คน นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้ประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ รวมทั้งภูมิลำเนาของนักเรียนทุน

นักเรียนทุนรุ่นที่ 4  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 ประเภท คือ ทุนประเภท 1 สำหรับผู้ที่เรียนดี มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี จำนวน 928 ทุน และทุนประเภท 2 สำหรับผู้ที่เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว และให้ไปศึกษาต่อเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 928 ทุน รวมจำนวนทุนที่จัดสรรให้ทั้งหมด 1,856 ทุน การสอบคัดเลือกผู้รับทุนรุ่นที่ 4 ได้ดำเนินการ 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับทุน จำนวน 98 คน แบ่งเป็น ทุนประเภท 1 จำนวน 12 คน และทุนประเภท 2 จำนวน 86 คน ต่อมามีผู้รับทุนประเภท 2 ขอสละสิทธิ์การรับทุน 1 คน คงเหลือผู้รับทุนประเภท 2 จำนวน 85 คน และมีผู้รับทุนรอบที่ 1 จำนวนทั้งหมด 97 คน

รอบที่ 2 มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับทุน จำนวน 143 คน แบ่งเป็น ทุนประเภท 1 จำนวน 14 คน และทุนประเภท 2 จำนวน 129 คน ต่อมามีผู้รับทุนประเภทที่ 2 ขอสละสิทธิ์การรับทุน 3 คน คงเหลือผู้รับทุนประเภท 2 จำนวน 126 คน และมีผู้รับทุนรอบที่ 2 จำนวนทั้งหมด 140 คน

รวมจำนวนผู้รับทุนรุ่นที่ 4 ทั้งสองรอบ จำนวน 237 คน แบ่งเป็นทุนประเภท 1 จำนวน 26 คน และทุนประเภท 2 จำนวน 211 คน ทั้งนี้ เนื่องจากในรุ่นที่ 4 มีจำนวนผู้รับทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้มีจำนวนทุนคงเหลือ 1,619 ทุน แบ่งเป็นทุนประเภท 1 จำนวน 902 ทุน และทุนประเภท 2 จำนวน 717 ทุน

ที่ประชุมแจ้งว่า เหตุที่จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกมีจำนวนน้อย ได้ทราบจากการสอบถามผู้สอบว่าเป็นเพราะข้อสอบยาก และเกณฑ์การคัดเลือกค่อนข้างสูง คือมีการกำหนดเกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สำหรับทุนประเภท 1 ที่จะมอบให้แก่ผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี ได้มีผู้สมัครจำนวนมาก แต่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ เนื่องจากข้อสอบยาก และการคัดเลือกทุนประเภท 2 ที่เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว ทำให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่มาจากสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและสถานศึกษาขนาดใหญ่ เมื่อมีผู้ได้รับทุนแต่ละประเภทเพียงหลักสิบ จึงต้องมาช่วยกันคิดว่าปัญหาคืออะไร เด็กที่มีฐานะยากจนจะมีศักยภาพ ความสามารถที่จะไปเรียนได้ไหม หากมีศักยภาพที่จะไปเรียนได้ ก็ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อให้เด็กสามารถไปเรียนได้

อีกประเด็นหนึ่งคือ รายได้ของครอบครัว ซึ่งกำหนดไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี เป็นจำนวนเงินที่ต่ำไปหรือไม่ อาจเพิ่มวงเงินขึ้นเพื่อให้มีผู้มาสมัครสอบได้มากขึ้น แต่จะต้องไม่ทำให้กระทบต่อคนที่มีฐานะยากจนมาก ระบบขณะนี้ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน แต่เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้ที่จะรับทุน ดังนั้นหากมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขก็สามารถทำได้ แต่จะต้องไม่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่แล้ว

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

29
/1/2557