ประชุม ก.พ.อ.

ผลประชุม ก.พ.อ. 6/2559


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้

– ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) จำนวน 5 คน ดังนี้

1) ด้านกฎหมาย 2 คน คือ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์
2) ด้านบริหารงานบุคคล 2 คน คือ นายบุญปลูก ชายเกตุ และนายภาส ภาสสัทธา
3) ด้านบริหารการอุดมศึกษา 1 คน คือ นายปราโมทย์ โชติมงคล

– รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 56 ราย ดังนี้

สถาบัน ผศ.
(ราย)
รศ.
(ราย)
รวม

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

15 14 29

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

14 2 16

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

9 2 11

รวม

38 18 56

– รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสาระสำคัญหลักในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ คือ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลงานทางวิชาการ โดยได้กำหนดประเภทของผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม เช่น ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ พร้อมทั้งกำหนดปริมาณผลงานวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งของแต่ละระดับตำแหน่ง โดยสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถเสนอผลงานวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือบทความทางวิชาการแทนงานวิจัยได้

นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงถ้อยคำผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดเพิ่มเติมประเภทของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นด้วย

ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยให้พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่น การเป็นผู้สร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ควรเปิดช่องให้มีการจัดทำผลงานลักษณะนี้ให้ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นโดยไม่ใช้งานวิจัยก็ได้  โดยขอให้รวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี และกลุ่มประชาสัมพันธ์ สกอ. : ถ่ายภาพ
26/10/2559