ประชุมอนุ กกส. ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


 


          วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (อนุ กกส.) ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดย นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ เป็นประธาน นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. พร้อมฝ่ายเลขานุการร่วมประชุม ณ ห้องพจน์ สะเพียรชัย อาคาร ๒ ชั้น ๕ สกศ.


           โอกาสนี้ ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ ผู้แทนธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ประจำประเทศไทย ได้รายงานข้อค้นพบจากรายงานธนาคารโลก และข้อเสนอแนะการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาเกณฑ์และกรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตามความจำเป็นของสถานศึกษา เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่อสภาการศึกษาต่อไป


  ที่มา : ข่าว สกศ.