ประชุมองค์กรในกำกับ
ศึกษาธิการ – ผู้บริหารองค์การมหาชนและองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ๗ หน่วยงาน ประชุมรับนโยบายของศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

 src=

รมว.ศธ.กล่าวให้นโยบายการทำงานว่า “ศธ.จะดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของเรา จะไม่โกงลูกหลานของเรา และไม่เอาเปรียบครูบาอาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนพี่น้องของเรา จะไม่บังคับขู่เข็ญครูบาอาจารย์ไปเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่ที่สนามบิน จะไม่ให้ครูบาอาจารย์ซึ่งถือเป็นน้องชายน้องสาวของเรา ต้องเสียเงินทองจากการย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนวิทยฐานะ โดยเราจะเอานักเรียนเป็นตัวตั้ง ให้สมองสามารถ Fly ได้ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนจากกรอบคิดจากการควบคุม เป็นกรอบคิดแบบให้โอกาส ให้สามารถเจริญเติบโต ทำงานได้ตามความใฝ่ฝัน บนความยุติธรรม” 

หลังจากนั้น ปลัด ศธ. ได้แนะนำประธานและผู้บริหารองค์กรหลักในกำกับ พร้อมสรุปภารกิจบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ให้ข้อคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. ตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (Secretariat office of The Teacher Council of Thailand : KSP)

ประธานคณะกรรมการ : ดร.ดิเรก พรสีมา
เลขาธิการ สลค. : ดร.องค์กร อมรสิรินันท์

-ฝากพิจารณาถึงระบบปิดในการผลิตครู ไม่ให้ผลิตจนล้น ตามข้อเสนอของ ศ.สมหวังฯ
-ฝากพิจารณาถึงเกณฑ์การออกใบประกอบวิชาชีพครูสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะครูจีน ๕,๐๐๐ คน และศึกษาใบประกอบวิชาชีพครู เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องมี
-จะมีการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคุรุสภาเร็วๆ นี้ ต้องการคณะกรรมการปลอดจากการเมือง และมีคุณธรรม ไม่นำช่องว่างไปหากินกับครู

——————————————————————————–

๒. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Institute for Promotion of Teaching Science and Technology : IPST)

ประธานคณะกรรมการ : รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร
ผู้อำนวยการ สสวท. : ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร

-ยินดีจะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพราะเป็นหน่วยงานที่เป็นความหวังของประเทศในการเรียนรู้ด้านดังกล่าว
-ฝากให้มีการประสานการทำงานกับ สพฐ.อย่างใกล้ชิด
-งานรองรับผู้สำเร็จการศึกษา เด็กที่เก่งจบมาจากทุนการศึกษาโอลิมปิกวิชาการ ไม่ควรถูกจำกัดต้องมาทำงานเพียงเพื่อชดใช้ทุน อาจแก้กฎระเบียบให้เด็กทำงานอื่นตามที่ต้องการได้ หรือหากจะทำงานชดใช้ทุนราชการ อาจเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้น เพื่อเหมาะสมกับเด็กที่มีความเป็นเลิศ
-มาตรฐานวิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี ให้ประสานกับคุรุสภา เพื่อแก้ไขมาตรฐานวิชาชีพครูในสาขาดังกล่าว ต้องการให้คนเก่งๆ ทางด้านนี้ เข้ามาเป็นครูได้มากขึ้น
-สื่อดิจิตอลและคลังทรัพย์สินทางปัญญา ต้องการให้มีการพัฒนาสื่อชนิดนี้ไว้บน Server ทำให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใช้ได้ ฝาก สสวท. พิจารณา 

——————————————————————————–

๓. รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (Mahidol Wittayanusorn School (Public Organization) : MWITS)

ประธานคณะกรรมการ : ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ผอ.รร. มหิดลฯ : ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

-ขอให้ รร.เชื่อมโยงการทำงานกับ สวทช.มากขึ้น และฝากถึงการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ จากภาคการศึกษา ควรปลอดจากการเมือง เพื่อให้การวางแผนและจัดการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

——————————————————————————–

๔. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) : NIETS)

ประธานคณะกรรมการ : ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการ สทศ. : รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

-ต้องการให้ปรับปรุงการสอบ O-Net ให้เด็กสอบได้ปีละหลายครั้งเช่นเดียวกับ TOEFL ควรเน้นการวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ และเด็กสามารถตรวจสอบคะแนนผลการสอบเองได้ทันทีจากคอมพิวเตอร์
-การสอบ O-Net ในชั้น ป.๖ และ ม.๓ หากไม่จำเป็นสำหรับเด็ก ไม่ควรจัดสอบ เพราะเด็กไม่สนใจจะสอบ ทำให้ค่าเฉลี่ยการสอบต่ำมาก
-การทดสอบกลางระดับประเทศ โดยใช้ผลสอบ O-Net เพื่อจบการศึกษา ป.๖ และ ม.๓ ทางประธานคณะกรรมการ สทศ.จะรวบรวมสรุปข้อมูลและรายงานให้ทราบ
-ให้มีคลังข้อสอบกลางมากขึ้น เพื่อแจกให้เด็กไปฝึกทำข้อสอบได้เอง

——————————————————————————–

๕. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (International for Trade and Development (Public Organization) : TTD)

ประธานคณะกรรมการ : ปลัด ศธ.
ผอ.สคพ. : นายสันติ สาทิพย์วงษ์ รอง ผอ.รักษาการ

-โครงสร้างการทำงานของ ITD หากสังกัดกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงการคลัง อาจจะชัดเจนกว่า หาก ITD ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้า้ง อาจขอให้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาได้ 

——————————————————————————–

๖. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (National Scout Organization of Thailand : NSOT)

ประธานคณะกรรมการ : รมว.ศธ.
เลขาธิการ สลช. : ดร.นิวัตร นาคะเวช

-จะนัดประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติในวันที่ ๒๓ ก.พ.นี้ เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย ซึ่ง ร.๙ เป็น “ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ”
-สำนักงานลูกเสือโลก ที่เจนีวา ประสงค์จะย้ายมาตั้งสำนักงานใหญ่และทันสมัยที่ไทย
-ลูกเสือหลายประเทศไม่บังคับ ส่วนลูกเสือไทยมีข้อบังคับ ทำให้มีสมาชิกลูกเสือมาก ส่งผลถึงงบประมาณรายหัวที่ต้องส่งเงินอุดหนุนกิจการลูกเสือโลก

——————————————————————————–

๗. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (Office of Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personal : OTEP)

ประธานคณะกรรมการ : ปลัด ศธ.
เลขาธิการ สกสค. : นายเกษม กลั่นยิ่ง

-สื่อดิจิตอล ต้องการให้มีการพัฒนาสื่อชนิดนี้ไว้บน Server ทำให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใช้ได้ แม้จะส่งผลกระทบกับองค์การค้าของ สกสค. ในการผลิตหนังสือเรียนขาย
-สิ่งที่คงอยู่ หากไม่จำเป็น ต้องลดขนาดลงเรื่อยๆ เพื่อความสมดุล

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน


More Photos : ข่าวที่ 48/2555