ประชุมองค์กรหลัก

ผลประชุมองค์กรหลัก


ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้หน่วยงานและองค์กรหลักได้รายงานความก้าวหน้าการทำงานในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นสำคัญซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้แจ้งในที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

Thailand 4.0  ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงดำเนินการขับเคลื่อนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับกระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการทำงานให้เกิดผลชัดเจน 2 ระยะ โดยระยะแรก จะใช้เพื่อการบริหารจัดการทุกหน่วยงาน เช่น การลดภาระการใช้กระดาษให้น้อยลงให้มากที่สุดจนถึงระดับโรงเรียน ส่วนระยะที่สอง มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนหลักนำระบบ e-Office มาใช้ในงานด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น งานธุรการ งานรับส่งหนังสือ การติดต่อประสานงาน การรับส่งข้อมูล การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) เต็มรูปแบบ และจะกำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับทุกหน่วยงานด้วย

การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6 (6th APEC Education Ministerial Meeting) ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู  ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม และได้เรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้ทั่วโลกคิดตรงกันใน 4 เรื่อง คือ 1) เห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้ ICT เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกระดับ 2) การพัฒนา Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะภายใน เป็นทักษะที่เกี่ยวกับคน และการใช้ชีวิต หรือเรื่องของความคิด จิตใจ ศิลปะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานเชิงบูรณาการ การสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งต้องเกิดจากการพัฒนาภายในของแต่ละบุคคล 3) การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนจบออกมาเป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้น 4) การพัฒนาครู ให้มีศักยภาพสูงขึ้นและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษนี้

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี โดย รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแนวทางการจัดทำงบประมาณ โดยใช้กรอบ 6 นโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักเพื่อตอบโจทย์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) ครู 3) การบริหารจัดการ 4) ICT เพื่อการศึกษา 5) การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 6) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดทำแผนแม่บทด้านการศึกษาเพื่อรายงานต่อรัฐบาล ทั้งแผนปฏิบัติราชการ (1 ปี) แผนระยะ 5 ปี แผนระยะ 10 ปี และแผนระยะ 15 ปี โดยแผนแต่ละระดับจะสอดรับกันทั้งหมด

การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรสำหรับปีงบประมาณ 2561  โดย รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ทุกหน่วยงานจนถึงระดับสถานศึกษาได้วางแผนเรื่องอัตรากำลังของบุคลากร เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งการโยกย้าย เลื่อนระดับ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย ฯลฯ โดยขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2560 ดังนั้นเมื่อถึงต้นเดือนกันยายนปีหน้า ผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ฯลฯ จะต้องรู้ว่าตนเองจะไปอยู่ที่ใดในปีงบประมาณต่อไป

การพัฒนา Leadership Skills สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่ง มล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มต้นพัฒนาผู้บริหารระดับ 10-11 โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกาและภาคเอกชนชั้นนำของไทย ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ ที่เขาใหญ่ ซึ่งรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านจะเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมในครั้งนี้ด้วย จากนั้นผู้บริหารทุกท่านที่ผ่านการอบรมไปแล้ว 2 เดือน จะนำโจทย์ที่ได้รับกลับไปนำเสนอในการอบรมอีกครั้ง โดยการพัฒนาจะเน้นไปที่การทำงานร่วมกันเป็นทีม


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
12/10/2559