ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 22/2560

ข่าว ศธ.360 องศา 14 มิถุนายน 2560

             ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 22/2560 โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามมติ ครม. โดยแบ่งเป็น 

1. งบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นที่ แบ่งเป็นระดับจังหวัด และระดับภาค โดยจัดทำเป็นแผนบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัด ที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาฯ กศน. สช. สถาบันอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เร่งจัดทำแผนที่ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของพื้นที่ และความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน การเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.ปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ รวมถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วย  จากนั้นจึงส่งต่อไปยังระดับภาค เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2560

2. จัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นกรอบในการพัฒนาการศึกษา ภายในเดือนตุลาคม 2560 ส่งผลให้การทำแผนปฏิบัิติการ ปี 2561 สอดคล้องกับแผนงบประมาณฯ ปี 2562 ต่อเนื่องอย่างชัดเจน

 

          นอกจากนี้ ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักร่วมเก็บข้อมูลในโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดหานักศึกษาอายุ 18 ปีขึ้นไป จากสังกัด สอศ.และสกอ. มาร่วมเก็บข้อมูล เบื้องต้นกำหนดจำนวนนักศึกษาไว้ 70,000 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,380 คน ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนความรู้และค่าใช้จ่าย โดยนักศึกษา จะได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายตามจำนวนแบบสำรวจ ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษารับค่าตอบแทนรายวัน ซึ่งถือเป็นการฝึกให้นักศึกษามีความรู้ ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และมีรายได้ตอบแทนด้วย