ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗

 

 

ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗

         ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

การบริหารกระทรวงศึกษาธิการ จะอยู่ในโครงสร้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในกลุ่มสังคมและจิตวิทยา โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้า และมี พลโทสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ซึ่งกลุ่มสังคมและจิตวิทยามีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม ๗ หน่วยงาน คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

 

ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน โดย คสช.ขอให้แต่กระทรวงได้รวบรวมปัญหาและนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ เพื่อเสนอของบประมาณในการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละกระทรวง และได้เชิญผู้บริหารระดับสูง ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต และได้ขอความกรุณาให้แต่ละกระทรวงส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

          ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างการจัดส่วนราชการ

          กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยสรุป

          กลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานระดับกระทรวง

          ระบบ/กลไกการเชื่อมต่อระหว่างงานระดับกระทรวงและสูงกว่าระดับกระทรวง

          ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะที่สำคัญ

          ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามแผนปี ๒๕๕๗ เรียงลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วน

          แผนงาน/โครงการ ตามร่างแผนปี ๒๕๕๘ เรียงตามลำดับความสำคัญที่ควรเร่งรัดผลักดัน

          ความพร้อมของแต่ละกระทรวงหากฝ่ายสังคมจิตวิทยาจะใช้สถานที่การจัดตั้งสำนักงานประสานงานกระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยา

                                                                                                                                                                     ปกรณ์/สรุป

                ศุภชัย/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.