ประชุมหารือ โครงการทุนการศึกษาเพื่อสายวิชาชีพ

ข่าว ศธ.360 องศา 26 มกราคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมหารือ เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเพื่อสายวิชาชีพ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือ ในรายละเอียดการดำเนินโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ประเภทและจำนวนทุน การวางแผนระยะเวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณการดำเนินโครงการ โดยโครงการทุนการศึกษาเพื่อสายวิชาชีพนี้ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือ MOU ระหว่างกัน

ทั้งนี้โครงการแบ่งการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๓ ระยะ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา ปวช. ปวส. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (พื้นฐาน ปวช.) และครูวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (พื้นฐาน ปวช.)

 

จุดเด่นของทุน

-          จูงใจให้นักเรียนสายสามัญมาศึกษาในสายอาชีพ

-          ใช้กลไกความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

-          เป็นทุนสวัสดิการมากกว่าประชานิยม

-          ผลสัมฤทธิ์ตอบสนองการพัฒนาประเทศในระยะเวลาสั้น

-          กำหนดอัตรากำลังในหน่วยงานราชการ โดยมาเป็นครูช่างในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

-          เพิ่มระยะเวลาการเตรียมความพร้อมรับทุนที่จะศึกษาในต่างประเทศ ๑ ปี

-          เงื่อนไขการรับทุนที่ชัดเจน

-          บูรณาการร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมีการวางสาขาวิชาที่ขาดแคลนในอนาคตโดยนำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมาวิเคราะห์สาขาให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนา และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) มาประกอบการพิจารณา

 

นอกจากนี้ที่ประชุมจะมีการหารืออีกครั้ง เพื่อสรุปแผนโครงการดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

 

                                                                                                                                                      ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 

>