ประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานของ ศธภ. ๑-๑๓

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือ ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  

ที่ประชุมฯ ได้รายงานถึงการดำเนินงาน โครงสร้าง กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จังหวัด และเขตตรวจราชการ

มีอำนาจหน้าที่ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและบริบทของพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา และส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา ดำเนินการในฐานะเป็นหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับกลุ่มจังหวัด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

นอกจากนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานรูปแบบใหม่ ดังนี้

๑.      การเก็บข้อมูลการศึกษาในเขตพื้นที่ ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้  

๒.    การปรับโครงสร้าง การบูรณการ (แบบถ่วงดุล) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓.     การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

 

 

                                                                                                                                                       ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.