ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 30 มกราคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง            ใน สป.วันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด สป. ในเดือนมกราคม 2558 จากส่วนราชการจำนวน 20 แห่ง และปฏิทินปฏิบัติงานของส่วนราชการ                ในสังกัด สป. เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 21 แห่ง

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถเบิกจ่ายภาพรวมทุกงบรายจ่ายได้ร้อยละ 25.20 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 32.00) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.80 สำหรับรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ 15.20 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 29.00) ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 13.20 ที่ประชุมเห็นว่าควรให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป และได้รับทราบการจัดทำฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9 กระทรวง 32 หน่วยงานโดยจะจัดเก็บข้อมูลทั้งสถิติและรายบุคคลของสถานศึกษา นักเรียน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ทำให้ได้ข้อมูลไม่ทันต่อการใช้งานและไม่ครอบคลุมความต้องการ ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 ทุกหน่วยงานร่วมตกลงกันจะมีการจัดเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง และเพิ่มข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานของผู้รับบริการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้รายงานมาตรการรักษาความปลอดภัยครู โดยเน้นการประสานงาน               และจัดทำคู่มือความปลอดภัยครูทุกคน โดยแจกจ่ายให้กับครูในพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรก พร้อมทั้งเปิดสายด่วนครูอุ่นใจ 1880 นอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดกลาง สังกัด สพฐ. รวมทั้งสิ้น 721 โรงเรียน และได้จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาด้วย

นอกจากนี้ศูนย์บริการประชาชน ได้รายงานการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนประจำเดือนธันวาคม 2558  จำนวนทั้งสิ้น 153 เรื่อง  เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 98 เรื่อง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ จำนวน 33 เรื่อง ขอความเป็นธรรม – ความอนุเคราะห์ จำนวน 12 เรื่อง สวัสดิการ – ทุนการศึกษา จำนวน 9 เรื่อง และกฎหมาย ระเบียบ มาตรการต่างๆ จำนวน 1 เรื่อง  ทั้งนี้ได้ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 217 เรื่อง

>