ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 28 พฤศจิกายน 2557
                ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สป. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสพฐ ๔ ชั้น ๒ อาคาร สพฐ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- โครงการงานชุมนุมยุวกาชาด ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบเห็นชอบในหลักการ

- โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายเลขาฯ เก็บรายละเอียดผู้เข้าร่วมอบรมให้ครบถ้วนต่อไป

- การขับเคลื่อนงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบเห็นชอบในหลักการ และให้มีการรายงานความคืบหน้าสถานการณ์เดือนละ ๑ ครั้ง

- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยกำหนดให้นำค่านิยมองค์การ TEAM WINS โดยใช้ตัวอักษร S (Service Mind – การมีจิตมุ่งบริการ) เป็นตัวชี้วัดร่วมของทุกสำนัก ของ สป. และให้มีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักในที่ประชุมผู้บริหาร แบบจัดกลุ่มตามช่วงคะแนน

- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (งาน เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”, พิธีเปิดและปล่อยคาราวานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ, การจัดงานบรรพชาสามเณร และงาน รักพ่อณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง) ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบเห็นชอบในหลักการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการเสนอเพื่อทราบถึง ความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด สป. ปฏิทินปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด สป. เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน การจัดงานขอรับพรและฟังคำปราศรัยของรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน สอ. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ อีกด้วย

 

 

                                                                                                                                                         ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

               

>