ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 26 กันยายน 2557

                ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สป. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้รับรองรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้

- แนวคิดและข้อเสนอการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้มีการเสนอเพื่อทราบถึง ความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด สป. ปฏิทินปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด สป.เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทย อีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ อีกด้วย

โดยในช่วงต้น ของการประชุมได้มีการมอบรางวัล “KM DAY ประจำปี ๒๕๕๗โดยนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการการประกวดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร สป.ศธ. : KM DAY) มีดังนี้

รางวัลที่ ๑ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

รางวัลที่ ๒ สำนักอำนวยการ

รางวัลที่ ๓ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา

และรางวัลชมเชย มอบให้ทุกสำนักที่นำเสนอองค์ความรู้

 

 

                                                                                                                                                         ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                          กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
>