ประชุมสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้สนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว ศธ.360 องศา 02 กุมภาพันธ์ 2558
                 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยาย พิเศษ ในการประชุมสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้สนับสนุนการตรวจราชการของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าประชุม ๑๒๐ คน ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามา การ์เดน กรุงเทพมหานคร
                ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้บรรยายพิเศษมีใจความตอนหนึ่งว่า ผู้ตรวจราชการนั้นเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นกลไกสนับสนุนระดับภูมิภาคที่สำคัญในการเก็บข้อมูลของแต่ล่ะพื้นที่เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง อีกทั้งการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาคเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและ   ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยสู่อาเซียนเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสู่สากลต่อไป

                    ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งสำหรับการตรวจราชการและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อเสริมสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการและพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจราชการ

 

ศศิพิชญ์/สรุป

ธเนศ/ภาพ

                                                                                                                                                                                                 กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
>