ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ข่าววงการศึกษา 17 มีนาคม 2560

 

      นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธารเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประเทศไทย) ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้มัวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผุ็เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในเขตฯอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกรอบความคิดการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.