ประชุมสมัยสามัญ อกท. ครั้งที่ 41

ภารกิจ รมช.ศธ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายชาติชาย เกตุพรม ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครูที่ปรึกษา อกท. สมาชิก อกท. นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมสมัยสามัญ อกท. ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสมาชิก อกท. ทุกคนที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกการทำงานร่วมกัน อย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์การและสถานศึกษา ทั้งยังให้สมาชิกได้พัฒนาด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในอนาคตข้างหน้าด้วย

“ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและเป็นกำลังใจในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของภาคอาชีวศึกษาเกษตรในครั้งนี้ ขอฝากถึงสมาชิก อกท. ทุกคนที่กำลังศึกษาในภาคการเกษตรต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ มีความสามารถที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ทั้งนี้เชื่อว่าสมาชิกทั้งหลายเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวนายชาติชาย เกตุพรหม ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราชกุมารี หรือ อกท. เป็นองค์การของสมาชิก ที่ดำเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเยาวชนของชาติได้เรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์จริง จากการได้ปฏิบัติจริงในวิชาชีพการเกษตร ดังคติพจน์ที่มวลสมาชิกทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเสมอมา ที่ว่า
" เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม " โดยในแต่ละปีการศึกษา องค์การจะจัดการประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. ระดับชาติขึ้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. ระดับชาติ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติของ อกท. โดยในปีนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ขององค์การ
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ของสมาชิก หน่วย อกท. ครู บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
3. เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วย อกท. สมาชิก อกท. ศิษย์เก่า อกท.และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จต่างๆขององค์การ
5. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

โอกาสนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของหน่วยที่ อกท. ทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน 52 หน่วย และจากต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ประเทศลาว มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการเมืองเกษตรเทคโนโลยี เมืองดาวเด่น อกท. และเมืองเกษตรนวัตกรรม เป็นต้นณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
17/2/2563