ประชุมสภาการศึกษา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

หารือโครงสร้างภารกิจใหม่ของ สกศ.

ที่ประชุมได้หารือ เกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งจะเปลี่ยนผ่านสู่ “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ” ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … โดยจะมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย อาทิ ควรจัดลำดับความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ, การมีสำนักความร่วมมือ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่สื่อสารและรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ควรมีความเชื่อมโยงกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ สกศ.ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงสร้างภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 2 ราย คือ

     1) ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ แทนนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด
     2) ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนรองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร

รับทราบผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ปี 2562

ที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 คือ

     1) พล.อ.พหล สง่าเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ในคณะกรรมการสภาการศึกษา
     2) ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ในคณะกรรมการสภาการศึกษา

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร