ประชุมร่วมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน E-sports กับสุขภาวะเด็ก

ภารกิจ รมว.ศธ 25 มิถุนายน 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน E-sports กับสุขภาวะเด็ก ณ ห้องธีรราช กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับ E-sports ต่อสุขภาวะเด็ก (E-sports: Social Responsibility for Child Health) โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ได้พิจารณาและนำเสนอข้อมูลดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน E-sports อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กในอนาคต สิ่งสำคัญ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่จะต้องสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ E-sports ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ปกครองและเด็ก โดยมิได้ขัดขวางการดำเนินงานของ E-sports ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่าย พัฒนาการของสมอง ผลกระทบจากเกมที่ทำให้เกิดความรุนแรง​ การแบ่งเวลา และการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เป็นต้น โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ E-sports อย่างเหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานตามปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อเด็กนักเรียนนักศึกษา

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
25/6/2563
>