ประชุมยูเนสโก

รมว.ศธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก

ประเทศฝรั่งเศส – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (
UNESCO Executive Board) ครั้งที่ 192 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 4 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส
รมว.ศธ.ได้เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ (Plenary) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 และได้กล่าวถ้อยแถลงว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับงานด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อเตรียมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและการศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของโลก และยินดีสนับสนุนบทบาทของยูเนสโกในการผลักดันให้การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนบรรลุเป้าหมายภายในปี 2558


ประเทศไทยได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกในการจัดประชุมระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (High – Level EFA Meeting in Asia – Pacific) ในปี 2557 ซึ่งจะมีการประเมินความก้าวหน้าและจัดเตรียมท่าทีด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เสนอต่อการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี 2558 ณ สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ประเทศไทยยังให้การสนับสนุนข้อริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติที่จะผลักดันให้การศึกษาเพื่อปวงชนบรรลุเป้าหมายภายในปี 2558 โดยได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกในการจัดประชุม Forum on Global Citizenship Education ในเดือนธันวาคม 2556 ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานในการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลก


รมว.ศธ. กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนทางการศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และการศึกษาตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ประกาศนโยบายให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี 2556 เป็น “ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยอาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ในการเชื่อมโยงการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีการเพิ่มศักยภาพด้านการอาชีวศึกษา ที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้ เพื่อให้มีผู้สนใจเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษามากขึ้น และสามารถเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็น 50 : 50 ได้ในที่สุด


จากการที่ยูเนสโกได้จัดประชุม Asia – Pacific Ministerial Forum on ICT in Education เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือด้านยุทธศาสตร์ บทบาท และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาและแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างไม่จำกัดรมว.ศธ. กล่าวสรุปว่า รัฐบาลไทยได้สนับสนุนยูเนสโกในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม Global Forum on Media and Gender ระหว่างวันที่ 2–4 ธันวาคม 2556 โดยจะจัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง และเสริมสร้างศักยภาพบทบาทของสตรีที่ทำงานด้านสื่อ รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการบูรณะอาคารของสำนักงานเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ที่เอกมัย กรุงเทพมหานคร รมว.ศธ. ได้ยืนยันที่จะร่วมมือในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับยูเนสโก เพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนามนุษย์ โดยผ่านกระบวนการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป


นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
/ถ่ายภาพ
1/10/2556