ประชุมบอร์ด กช.

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

  • เห็นชอบให้โรงเรียนเอกชน 274 โรง ได้รับการยกเว้นการดำเนินการจัดทำตราสารจัดตั้ง


รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนฯ มาตรา 159 กำหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ต้องจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.ดังกล่าวประกาศใช้ ซึ่งได้ครบกำหนดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556 แต่เนื่องจากมีโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นก่อน พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลา เพราะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับภาษีอากรจากการโอนทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน โดยไม่ได้รับการยกเว้นภาษี ตามมาตรา 27 และ 27/1 แห่ง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนฯ ซึ่งที่ประชุม กช.ได้เคยมีมติให้ยกเว้นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบไว้ก่อน จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีอากรประกาศใช้ แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันครบเวลาตามที่กฎหมายกำหนด


ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบการขยายระยะเวลาในการจัดทำตราสารจัดตั้งฯ ของโรงเรียนในระบบ ที่ยื่นคำขอเพื่อขยายเวลา รวมทั้งสิ้น 274 โรง แยกเป็นโรงเรียนในกรุงเทพฯ 58 โรง และส่วนภูมิภาค 216 โรง


  • เห็นชอบระเบียบฯ การอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับครู/โรงเรียนเอกชนในระบบ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. …. โดยมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป


สาระสำคัญ จากการที่ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ให้ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย การสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้น โดยได้อนุมัติให้ครูโรงเรียนเอกชนในระบบได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษา จากเดิมคนละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 2,500 บาทต่อเดือน ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอของบกลางจากรัฐบาลเพิ่มเติมอีก 224 ล้านบาท จากเดิมที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วจำนวน 149 ล้านบาท สำหรับจัดสรรให้ครูจำนวน 12,452 คน


ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ยกร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินอุดหนุนให้ครูในอัตราคนละ 2,500 บาท โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมถึงครูและโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะ 4 อำเภอ คือ จะนะ นาทวี เทพ สะบ้าย้อย)


โดยครูที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556 หรือกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จะต้องเป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนครูที่พ้นจากหน้าที่ หรือเป็นการแต่งตั้งในสัดส่วนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตามอัตราที่ สช. กำหนด ส่วนโรงเรียนที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน จะต้องยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนต่อ สช.จังหวัด/อำเภอ พร้อมกับการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน


  • เห็นชอบการรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 สำหรับโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า ในปัจจุบัน สช.ได้ชะลอการอนุญาตให้โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษารับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากจะกระทบกับการรับเงินอุดหนุนของนักเรียนระดับ ปวช. ที่ต้องสำรวจข้อมูลต้นปีการศึกษา เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณของแต่ละปีการศึกษา


แต่ขณะนี้ ศธ. มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา และเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น สช.จึงได้เสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายการรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 สำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา


ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 สำหรับโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ตามที่ สช. เสนอ


  • เห็นชอบร่างประกาศฯ หลักเกณฑ์วิธีการการกู้ยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ด้านการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน พ.ศ. ….


ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนฯ มาตรา 52 และเป็นการปรับปรุงแก้ไขประกาศเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประเด็นสำคัญที่มีการแก้ไขจากฉบับเดิม ได้แก่


การระบุวัตถุประสงค์ของการกู้ไว้ในชื่อประกาศ
เกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมเงิน
การจัดทำกรมธรรม์ให้ครอบคลุมภัยทุกประเภท และเพิ่มระยะเวลาเอาประกันให้ครอบคลุมระยะเวลาการชำระหนี้ หรือตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด
การปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืม การผ่อนชำระเงินกู้ยืม วิธีการชำระหนี้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
เพิ่มการดำเนินงานในส่วนของ สช.จังหวัด


  • เห็นชอบร่างระเบียบฯ เงินสวัสดิการสงเคราะห์การศึกษาบุตร

ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….


ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบเดิมไม่ได้ให้ความช่วยเหลือการศึกษาบุตรในระดับปริญญาตรี  โดยประเด็นสำคัญที่มีการแก้ไขจากฉบับเดิม ได้แก่


ปรับหลักเกณฑ์อัตราเงินค่าการศึกษาบุตรให้ถึงระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในปี 2556 จำนวนไม่เกินปีละ 20,000 บาท ต่อคนต่อปีการศึกษา
การขยายความ/ปรับนิยาม/หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
2
7/10/2556