ประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ


          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวเนื่องในโอกาสประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา ว่าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย เป็นปีที่ 1 ดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2562 ให้มีความเป็นรูปธรรม ชัดเจน และทั่วถึงยิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการอย่างแท้จริง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ของการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


          การสร้างความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทั้งในมิติด้านวิชาการและด้านงบประมาณ โดยความร่วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1) วางแผนการดำเนินงาน 2) การสร้างและค้นหาแบบปฏิบัติที่ดีของ PLC 3) การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 4) การกำกัด ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำเสนอบทเรียนความสำเร็จของเครือข่ายฯ ที่มีการพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC และ 6) จัดหาช่องทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


          ในปี 2562 มีเครือข่ายฯ ให้ความสนใจเสนอโครงการมาขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ จำนวน 258 เครือข่าย ซึ่งคณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เครือข่ายฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 7 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้หนังสือ 4) คุณลักษณะผู้เรียน 5) สมรรถนะผู้เรียน 6) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ 7) บทบาทผู้นำทางการศึกษา มีเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และได้จัดพิธีลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 102 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 46 เครือข่าย ระดับหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 49 เครือข่าย ระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู จำนวน 3 เครือข่าย และระดับพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 เครือข่าย โดยเครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เครือข่าย เป็นโครงการ Thailand School Improvement Program (TSIP) เครือข่ายทั้ง 4 เครือข่าย เป็นเครือข่ายที่มีความสามารถในการขยายผลการดำเนินการภายในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีบุคลากรที่สนับสนุนกิจกรรมและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มแข็งที่มา : คุรุสภา