ประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ครั้งที่ ๘-๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 02 ธันวาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ครั้งที่ ๘-๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมจัทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  

โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเสนอเรื่องเพื่อทราบ เรื่องงบประมาณดำเนินงานกองทุน กยศ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่งได้รับงบประมาณ งบบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๕๒,๓๐๐ บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็น โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ เรื่องการพิจารณาจัดสรรจำนวนราย และวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบเห็นชอบในหลักการ โดยจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ เพิ่มเติมจำนวน ๒๒,๕๘๙ ราย เป็นเงิน ๖๘๒,๑๕๓,๓๘๐ บาท และให้ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาหลักการในการจัดสรรงบประมาณคงเหลือ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในส่วนไหน ได้อย่างไร โดยให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และนำเสนอต่อที่ประชุม กยศ. ได้พิจารณาต่อไป

 

 

                                                                                                                                                         ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                               กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
>