ประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

ภารกิจ รมว.ศธ 12 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการสานอนาคตทางการศึกษา (Connext ED) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการสานอนาคตทางการศึกษา (Connext ED) โดยที่ประชุมทั้งสองโครงการมีมติให้ปรับชื่อโครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการคอนเน็กซ์อีดี ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น คือ โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1-3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5,314 โรงเรียน, โรงเรียนในอุปถัมภ์ของภาคเอกชน รุ่น 1-2 สังกัด สพฐ. จำนวน 117 โรงเรียน, โรงเรียนกองทุนการศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 112 โรงเรียน และโรงเรียนที่อยู่นอกสังกัด สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 24 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 5,567 โรงเรียน อีกทั้ง ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของโครงการคอนเน็กซ์อีดี และมีศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการสู่สาธารณชน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ได้แก่ Transparency การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ, Market Mechanisms กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม, High Quality Principals and Teachers การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน, Child Centric and Curriculum เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ และ Digital Infrastructures การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ​ และบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดสรรงบประมาณโดยไม่มีความซ้ำซ้อน รวมทั้งร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์​ได้ การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดต่าง ๆ เนื่องจากมีโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งเข้าร่วมโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ทั้งนี้ ได้มอบให้ผู้บริหารระดับสูงดูแลแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละจังหวัด ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะเห็นความชัดเจนมากขึ้น อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
12/11/2563
>