ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 1

          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานร่วมกับ ท่านวิละวัด เทบพิทัก (Mr.Vilavath Thephithack) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ในการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 1  (1st Thailand-Lao PDR Joint Working Group Meeting on Education)เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช  รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

          การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-สปป.ลาว เป็นกลไกการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอภาพรวมและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของไทยและ สปป.ลาว รวมทั้งการหารือประเด็นความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การทำวิจัยทางการศึกษา การอบรมครูด้านสะเต็มศึกษา การจัดการศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้แก่ สปป.ลาว โครงการทุนการศึกษา Thailand Scholarship การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา การจัดหลักสูตรทวิภาคี ตลอดจนโครงการส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดของหน่วยงานในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นผลสืบเนื่องจากการตกลงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (JC) ไทย-ลาว ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน

          ภายหลังการประชุมดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้คณะผู้แทนของ สปป.ลาว เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) การจัดการอาชีวศึกษาของไทย เพื่อนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของ สปป.ลาวต่อไป

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 มิถุนายน 2562