ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการมอบอำนาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นเข้าประชุมแทนในคณะกรรมการ สกสค. และกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.ใน 3 กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการ สกสค. และประธานกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. ติดภารกิจอื่นจะสามารถมอบหมายบุคคลอื่นเข้าประชุมแทนได้หรือไม่ หากมอบหมายได้ ผู้ที่รับมอบหมายจะต้องทำหน้าที่ประธานหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถมอบอำนาจได้  กรณีที่สอง ผู้ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมจะเลือกกรรมการอื่นเป็นประธานในที่ประชุมได้หรือไม ในกรณีดังกล่าว ไม่สามารถทำได้ และหากฝ่าฝืนย่อมเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อิชย/สรุป.วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.