ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2563

ภารกิจ รมว.ศธ 16 พฤศจิกายน 2563
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบการบูรณาการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งสองกระทรวง พร้อมเน้นย้ำเป้าหมายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้สามารถพึ่งพาตนเองและประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบเรียนร่วม (Inclusive Education) ตลอดจนพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องเบื้องต้น เพื่อที่จะดูแลเด็กให้ทันท่วงที อันจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท อีกทั้ง ได้สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 4 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยจะพิจารณาโครงการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมากที่สุด
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
16/11/2663
>