ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

            นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
               โดยที่ประชุมรับทราบประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องนโยบาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถนำไปใช้ได้จริง และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ และคิดสร้างสรรค์ เหมาะสมตามระดับชั้นและประเภทของการศึกษา ตลอดจนมีค่านิยมในการทำความดี มีจิตสำนึกต่อสังคม และความเป็นพลเมือง นอกจากนี้ยังได้พิจารณา ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ…. และร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ….

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.