ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1

ภารกิจ รมว.ศธ 02 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็น และมีสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม บนรากฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีจุดเน้นการดำเนินงาน 14 ด้าน ประกอบด้วย 1) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ, 2) เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..., 3) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย, 4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ, 5) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย, 6) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาทุกระดับ, 7) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้, 8) ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย, 9) พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, 10) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร กศน., 11) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูอาคารสถานที่, 12) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ, 13) ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการวิชาการ และการฝึกอาชีพ และ 14) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบโครงสร้างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อาทิ โครงสร้างหน่วยงานในส่วนกลาง, สถาบัน กศน. ภาค, สำนักงาน กศน. จังหวัด, กศน. อำเภอ/เขต, กศน. ตำบล/แขวง, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา, ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน, ห้องสมุดประชาชน, สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. เป็นต้น อีกทั้ง ได้รับทราบรายงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนรับทราบแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและโครงการสำคัญ ตามพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 “การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงต้องบูรณาการและผสมผสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึงและมีความคุ้มค่า จึงขอฝากให้สำนักงาน กศน. ของแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์จุดแข็งของตนเอง เพื่อพัฒนาให้ตรงจุดและจูงใจคนเข้ามาเรียน ถือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในชุมชนด้วย” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน. มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย ทั้งในด้านวิชาการและการฝึกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กศน. ตำบล ที่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางที่จะพัฒนา กศน. ตำบล ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู้และทักษะอย่างรอบด้าน อาทิ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย, การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น, การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
3/2/2564
>