ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2564

ภารกิจ รมว.ศธ 27 มกราคม 2564
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศ การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน เพื่อให้กองทุนฯ สามารถช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และสาธารณภัยได้มากยิ่งขึ้น โดยเห็นควรให้เพิ่มวงเงินให้กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน จาก 1,000,000 บาท เป็นสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท และกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้จาก 2 ปี เป็นสูงสุดไม่เกิน 6 ปี รวมทั้งให้ความเห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งจะทำการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น กระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดเปิดทำการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของวิด-19 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะทำให้โรงเรียนในสังกัดของ สช. คำนวณวันที่ไม่ได้ให้บริการเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ค่าอาหารกลางวัน, ค่ารถรับส่ง, ค่าทัศนศึกษา เป็นต้น ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน โดย สช. จะรวบรวมข้อมูลและได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเอกชนชี้แจงรายละเอียดกับผู้ปกครองอย่างชัดเจน ส่วนการลดภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่างการประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบประเด็นสำคัญอื่น ๆ อาทิ รายงานการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2564 ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), รายงานข้อมูลจำนวนโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ, รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานทางการศึกษาเอกชน ประจำเดือนมกราคม 2564, รายงานผลสถานะกองทุนสงเคราะห์ เป็นต้น
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
27/1/2564
>