ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ภารกิจ รมว.ศธ 01 ตุลาคม 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการ สกสค. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน (เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีผลการประเมินหน่วยงานอยู่ในระดับมาตรฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. อยู่ในระดับคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมา สกสค. ก็มีผลการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีศักยภาพ เพราะ สกสค. ถือเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่ดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น โดยความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านี้ จะตอบโจทย์การบริการและการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง สกสค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้มีการรายงานผลการรับสมัครงานของศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ (องค์การค้าของ สกสค.) สำหรับการเปิดบูธรับสมัครงานในงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจสมัครงานกว่า 1,000 คน ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้เสนอแผนปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (นายธนพร สมศรี) ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติงานภารกิจ ภายใต้ความโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ พร้อมทั้งยกระดับ สกสค. ให้มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการทุจริต เพิ่มจำนวนสมาชิก และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ เป็นต้น
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
1/10/2563
>