ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ

 

               นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ

1.การรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ เช่นบทกลอน การอบรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง การทำแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหานักเรียนตีกัน ดำเนินโครงการ “ร่วมใจ สร้างคนไทย เป็นหนึ่งเดียว การทำสปอตปฏิรูปการศึกษาในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย พร้อมทั้งจัดทำบทเพลงส่งเสริม “ค่านิยมคนไทย 12 ประการ…ด้วยบทเพลง”

2.การบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไว้ในหลักสูตรและกิจกรรมการสอน เช่น กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งสอดแทรกเนื้อหาค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ปรับปรุงหลักสูตรประวัติศาสตร์ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง เพิ่มสำนึกรักชาติ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ขับเคลื่อนและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

          แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

          รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เช่น พัฒนาครู และบุลากรทางการศึกษา หลักสูตร “การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จัดทำภาพยนตร์สั้น ปรับหลักสูตรการพัฒนาครู ผู้บริหาร ทุกระดับ

          บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไว้ในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” จัดประกวดเรียงความและบทความ ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษา จัดประกวดชุดการเรียนการสอนของครู

          กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จำนวน 3 ยุทธศาสตร์

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไว้ในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 นิเทศก์ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายฯเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่…/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

          คณะกรรมการที่ปรึกษา มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

          คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.