ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562


          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี พ.ศ. 2562 สามารถเปิดสอนตามที่คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติให้เปิดสอนไปก่อนได้ โดยคุรุสภาจะต้องรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสำรวจว่ามีครูจำนวนกี่คน ที่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครู แต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้วุฒิทางการศึกษาที่จะมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะต้องรับรองว่าสถาบันใดเปิดสอนได้
เพื่อให้การผลิตครูมีประสิทธิภาพ


          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี และเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะต้องผ่านการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การประเมินว่าวิชาเอกจะต้องได้คะแนน 2.5 ขึ้นไป อาทิเช่น เรียนวิชาเอกฟิสิกส์ หรือวิชาเอกเคมี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ถ้าคะแนนไม่ถึง 2.5 จะต้องเรียนในวิชานั้นใหม่เพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา