ประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโกครั้งที่ 196 กรุงปารีส

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบจาก รมว. ศธ.
ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ (
Plenary)
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโกครั้งที่ 196
(The 196th Session of the Executive Board)
ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ระหว่างวันที่
10-16
เม.ย.
58 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มี ดร. Mohamed
Sameh
ผู้แทนถาวรประเทศอียิปต์
เป็นประธานในการประชุมได้กล่าวถึงการเฉลิมฉลองยูเนสโก ครบวาระ
70 ปี ด้านนาง Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก
รายงานถึงผลการดำเนินงานขององค์การยูเนสโกในประเด็นด้านการศึกษา อาทิ
วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังปี
2558 การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนทุกกลุ่ม
และการบริหารจัดการในสภาวะที่ประสบปัญหาสภาพวิกฤติด้านงบประมาณ

 

ในการนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (ป.ศธ.)
ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของยูเนสโก
ตลอดจนได้กล่าวถึงประเด็นด้านการศึกษาที่สำคัญๆ ของประเทศไทย อาทิ
การจัดตั้งคณะกรรมการ
Super Board ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย
และการส่งเสริมการศึกษาด้านความเป็นพลเมือง การปลูกฝังค่านิยมหลัก
เพื่อให้เด็กไทยเติบโตเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี มีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ในศตวรรษที่
21 อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว/ภาพโดย
นางสาวณัฐินี พรหมประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา