ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

           ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒

โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และที่ประชุมได้รายงานเรื่องเพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ปี ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) ภายใต้กลุ่มภารกิจงานที่ ๔ การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแผนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินงาน ๑๕๔ โครงการ จำนวน ๓,๔๕๓.๑๖๙๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗- ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) จำนวน ๑,๑๐๖.๘๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบลงทุนให้ได้ตามแผนการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อรัฐบาลทุกเดือน

อีกทั้ง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของ คปต. อาทิ การจัดโครงสร้างหน่วยงานรองรับการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้ความสำคัญ ดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ การให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา เช่น การหาสาเหตุของการออกจากระบบการศึกษาของกลุ่มนักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ เพื่อป้องกันการถูกชักจูง การติดตั้งกล้อง CCTV ในสถานศึกษาพื้นที่เสี่ยง การเร่งรัดการดำเนินงานในการสร้างและปรับปรุงอาคารของโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงให้เสร็จโดยเร็ว และการรับโอนยุทศาสตร์การสนับสนุนทางการศึกษานักเรียนไทยมุสลิมในต่างประเทศจาก สมช. เป็นต้น

การรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดังนี้ การดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอความเห็นต่อ กอ.รมน.ภาค ๔ และกระทรวงยุติธรรมแล้ว และได้ให้ความเห็นชอบให้นำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ต่อไป  

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือน เมษายน – ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามนโยบายการศึกษาของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจสอบรายชื่อที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วงเงิน ๔ ล้านบาทต่อราย จำนวน ๑๙๔ ราย และได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๖๗๙ ล้านบาท โดยเสนอให้ คปต.เห็นชอบ และทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ได้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นงบประมาณจำนวน ๘๗.๘๑๖ ล้านบาท อีกทั้งแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๙ โดยงานที่จะดำเนินการต่อไป คือ การพัฒนาระบบข้อมูล การติดตามรายงานผลในระยะ ๖ เดือน และในรอบ ๑ ปี การประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จชต.ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ต่อไป  

 

 

ปกรณ์/สรุป กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.