ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

                 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์  ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ

               โดยที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา (ตุลาคม พฤศจิกายน ๒๕๕๗) และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการรายงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ปรับแผนการดำเนินงานโดยยึดเป้าหมายเป็นหลัก และเพิ่มโครงการที่สอดคล้องกันในการดำเนินงาน ตลอดจนวางกรอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนเพื่อนำเสนอ คปต. เห็นชอบ ต่อไป

                                                                 

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.