ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติครู


          นายยุทธชัย อุตมา ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติครู ครั้งที่ 7/2562 เพื่อพิจารณาต้นฉบับประวัติครู จัดพิมพ์ในหนังสือประวัติครู ฉบับ 16 มกราคม 2563 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


ที่มา : คุรุสภา