ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

                             รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  วันที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

                               ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานฐานะทางการเงินกองทุนสงเคราะห์ ดังนี้ ๑.งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๒.รายงานการนำส่งเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๓.รายงานโรงเรียนที่ไม่ได้นำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ๔. รายงานการติดตามการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ และเอกสารการนำส่งของโรงเรียนที่ค้างนำส่ง ๕. รายงานการนำเงินกองทุนสงเคราะห์ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๖.รายงานการร้องเรียนกองทุนสงเคราะห์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ๗.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาแนวทางในการหักเงินสะสมของผู้อำนวยการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเงินสมทบของโรงเรียนให้กองทุนสงเคราะห์ นอกจากนี้ยังได้รับทราบเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามโครงการกองทุนสัญจร ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑ – ๖)  การสรุปผลการรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นกรรมการกองทุนสงเคราะห์ รายงานการเตรียมการจัดทำการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง รายงานการเตรียมการจัดทำการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (ControlSelf Assessment : CSA) ตามระเบียบ คตง. ข้อ ๖  การอบรมพัฒนาบุคลากร และการพัฒนากรรมการกองทุนสงเคราะห์ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา แบบประเมินศักยภาพตนเองของผู้บริหารระดับสูง และคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

                                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและตรวจสอบในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย อาทิ การส่งเงินสะสมและเงินสมทบ เอกสารการนำส่งของโรงเรียนที่ค้างนำส่ง และในส่วนของธนาคารซึ่งยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลการนำส่งได้ครบถ้วน ตลอดจนให้จัดระบบการบริหารจัดการ ควรมีระบบฐานข้อมูลสำรอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้สะดวกและแม่นยำ

อุษา/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.