ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา และวางแผนการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีฯ สพฐ. รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม และคณะทำงาน สพฐ. รวมทั้งสิ้น 272 คน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

          ในโอกาสนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้กล่าวแก่คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมว่า ขอให้ดำเนินโครงการตามจุดประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ให้มุ่งเน้นการช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง รวมถึงนโยบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เรื่องการศึกษา ที่ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ใน 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีอาชีพ มีงานทำ และ 4) เป็นพลเมืองดี อีกทั้งดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน 5 กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาเป็นหลักในการตรวจเยี่ยม และยึดหลักแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมตามวัตถุประสงค์เป็นหลักในการตรวจเยี่ยม โดยนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างคนดีให้แก่ประเทศชาติต่อไป

          ขณะที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม นี้ ได้เริ่มดำเนินการสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีกระแสพระราชดํารัสกับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี ให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ภายใต้ “โครงการกองทุนการศึกษา” ซึ่งดําเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแบบบูรณาการ โดยมีเนื้อหาสําคัญของการประชุม ได้แก่ การนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่การปฏิบัติจริง การพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมอย่างเป็นระบบ การนิเทศ กํากับและติดตามเพื่อส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียน การประเมินผลคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน อันนําไปสู่การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถขยายผลเครือข่ายการพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมสู่สังคมได้อย่างแท้จริง

ที่มา : สพฐ.