ประชุมการดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาตามข้อคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี   วันที่ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม  อาคารราชวัลลภ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ

               โดยที่ประชุมรับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการด้านบริหารให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกภูมิภาคโดยเร็ว โดยให้พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาตามข้อคำสั่งของนายกรัฐมนตรี และการกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

                นอกจากนี้ปลัดกระทรวงศึกษธิการได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจโรงเรียนที่มีความพร้อมและเข้มแข็งทางด้านกีฬา และร่วมกันพิจารณางบประมาณในการดำเนินงาน ตลอดจนกฎระเบียบ และหลักสูตรที่จะใช้สอนในสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องในการพัฒนา                                

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.