ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว ศธ.360 องศา 22 ตุลาคม 2557

 

ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

                              ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมรับทราบการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ ศธ. การขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกับครูอาชีวศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน

อิชยา / ข่าว

ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 

>