ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2565