ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ……… โดยตอบแบบสอบถามออนไลน์ทางเวปไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otep.go.th หรือ QR Code ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564