ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2554

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ฉบับที่3)พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2553

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพ.ศ.2553

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่องปรับปรุงความในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมสภาการศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและการประสานส่งเสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท2ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2548

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องวิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแก้ไขบัญชีรายละเอียด3แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงือนไขตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับที่2) 2550

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาเรื่องปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.2550

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการสภาการศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2553

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2553

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี2ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2552

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553

ประกาศ 18/06/2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ 15/07/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ 15/07/2020