ประกาศ เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-dibbing)